Privacy Verklaring:

BC-ONI Leeuwarden, gevestigd aan:

Siebe Schootstrastraat 54

8923 GH Leeuwarden,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Badminton vereniging Oni (Ontspanning na Inspanning)

Kwekerijstraat 4

8933 GA Leeuwarden 0655708373

Kamer van Koophandel nummer: 40001136

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BC-ONI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de       persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Penningmeester@bconi.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BC-ONI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzamelen van N.A.W gegevens voor leden administratie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 • BC-ONI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier ombesluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BC-ONI) tussen zit.

 

BC-ONI

Gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Davilex Club (voor het verzamelen van N.A.W gegevens).
 • Outlook 365 (Versturen en verzamelen e-mail).
 • Cashflow 5 (invers) (verzamelen en beheren financiën).
 • Ibanc Pay en collect control (afhandeling van incasso’s (ING Bank))
 • De verwachte gevolgen voor betrokkene zijn nihil

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

 • BC-ONI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • BC-ONI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • BC-ONI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BC-ONI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Penningmeester@bconi.nl.

 

 

 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. BC-ONI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

 • BC-ONI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via  Penningmeester@bconi.nl

 

 

Bestuur, BC-ONI Leeuwarden