Algemene Ledenvergadering BC Oni voor maandag 10 april om 21:30 uur

Het bestuur van BC Oni nodigt je van harte uit voor de ledenvergadering. Het is belangrijk dat je erbij aanwezig bent. Op deze vergadering kun je je stem laten horen.

Locatie: de kantine van DOV (naast het Kalverdijkje), aanvang 21:30 uur

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017

De agenda voor de algemene ledenvergadering van maandag 10 april 2017 ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Notulen van de vorige vergadering

3. Mededelingen van het bestuur

4. Jaarstukken Vereniging

5a. Toelichting penningmeester op de jaarstukken

5b. Toelichting kascommissie op de jaarstukken

5c. Dechargeverlening door kascommissie

6. Herverkiezing Bestuursleden

Voor een aantal bestuursleden loopt de termijn af. Klaas stelt zicht herkiesbaar als voorzitter, Geert stelt zich verkiesbaar als penningmeester, Jan stelt zich verkiesbaar als algemeen lid 55+.

Wil je een positie in het bestuur. Meld je dan aan als kandidaat. Dit kan tot 1 april schritelijk met je motivatie via het e-mail adres penningmeester@bconi.nl of je kunt Rinny persoonlijk benaderen.

7. Behandeling binnengekomen stukken

Deze stukken graag voor 1 april (geen grap :-) aanleveren bij Rinny. Je kunt dit doen via het e-mail adres penningmeester@bconi.nl of je kunt Rinny persoonlijk benaderen.

8. Rondvraag

9. Sluiting

We zien jullie deze avond graag!! Het bestuur zorgt voor een natje en een droogje.

Groeten Klaas, Geert, Jan en Rinny