BCONI Badminton Club Ontspanning na Inspanning

Gedragsregels voor begeleiders/trainers

De gedragsregels voor begeleiders gelden voor allen die direct of indirect betrokken zijn bij de
begeleiding of sportbeoefening van de club.
Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF.
 
1. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden zich veilig voelen.
Eén op één situaties worden zoveel mogelijk vermeden.
2. De begeleider respecteert de waardigheid van de leden en dringt niet verder door in hun
privéleven dan nodig is.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover
de leden.
4. Het belang van de leden staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve)
situatie niet ten koste van het belang van de leden.
5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige leden tot 16
jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en
kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
6. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van het lid en onderneemt
ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
7. De begeleider raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan dat deze de aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het
geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
8. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
9. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de deelnemer, in ieder geval in
de volgende situaties: tijdens trainingen, wedstrijden en reizen.
10. De begeleider heeft binnen de sportieve situatie de plicht de deelnemers te beschermen
tegen schade en misbruik door derden.
11. De begeleider geeft de deelnemer geen( im)materiële vergoedingen met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning
of geschenken van de leden, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan
wel afgesproken honorering.
12. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts
mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de deelnemer, als de
begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de deelnemer of zijn omgeving hiermee
zijn gediend.
13. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de
leden worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet
in overeenstemming is met deze regels.
14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.